BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 14. JUNI 2023
EKF er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, ekf.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60.

Vi arbejder for de bedste eksportvilkår

EKF repræsenterer Danmark i en række internationale sammenhænge for at sikre lige og fair vilkår for danske eksportører i konkurrencen med andre landes eksportvirksomhed.

Vi deltager således på vegne af den danske stat for at fastlægge fælles internationale spilleregler for eksportkredit og handelspolitik. Vi arbejder for, at den internationale handel foregår på lige og fair vilkår, så eksportørerne kan koncentrere sig om at konkurrere på varernes kvalitet og pris. 

EKF arbejder desuden for danske mærkesager, og vi har særligt fokus på områder, hvor danske virksomheder står stærkt, deriblandt grøn teknologi.

Gennem det internationale samarbejde udbygger vi vores ekspertise, styrker vores netværk og henter inspiration til nye garantiprodukter, som kan gavne danske eksportvirksomhed. 


Vi skaber globale partnerskaber

Samtidig har EKF indgået en række samarbejdsaftaler og genforsikringsaftaler med eksportkreditvirksomheder i andre lande.

Se en liste over aftalerne her


Thought leadership

EKF deltager sammen med andre dedikerede eksperter på eksportkreditområdet i arbejdet med at udvikle nye idéer og forbedret praksis i international grænseoverskridende finansiering for dermed at kunne bidrage med inspiration og nytænkning på europæisk, OECD- og globalt niveau.


Hvidpapir om fremtiden for eksportfinansiering i EU

En uformel tænketank bestående af eksperter fra b.la. Tyskland, Frankrig, Holland, Danmark, Belgien og EU Kommissionen har sammen udarbejdet en hvidbog, der kommer med række anbefalinger om, hvordan EU bedst sikrer, at EU’s eksportører har konkurrencedygtige finansieringsvilkår på globalt plan. 

Se rapporten her

Følg ExFi Lab på LinkedIn, og hør mere om tænketanken og lanceringen.

Markedsrapport om handels- og bistandsfinansiering

Gennem de senere år er skellet mellem handels- og bistandsfinansiering blevet mindre. På foranledning af EKF har Offenburg Universitet i samarbejde med EKF og en række ECA’er udarbejdet en rapport, der belyser markedet for handels- og bistandsfinansiering.

Se rapporten her

Større fokus på arbejdet med bæredygtig eksportkreditfinansiering

Ny rapport viser fordelingen af grønne og fossile projekter fra lande i Export Finance for Future (E3F)

Den 14. april 2021 trådte Danmark ind i en klimakoalition under navnet Export Finance for Future, forkortet E3F. Koalitionen er et fransk initiativ under minister Bruno Le Maire, og deltagerlandene har underskrevet et statement of principles om et eksportfinansieringssamarbejde for at stoppe finansiering til kulrelaterede projekter, skabe bedre finansielle incitamenter til grønne investeringer, samt igangsætte drøftelser om, hvordan finansiering til olie og gas kan udfases.

Efter at den danske regering har indført restriktioner for offentlig finansiering af kul, olie og gas, er E3F et vigtigt forum for Danmark for at få andre lande til at strømline deres restriktioner og dermed forbedre eksportørernes konkurrencevilkår.

Afgørende forum

Derudover er E3F et afgørende forum for at få fokus på finansielle incitamenter og fleksibilitet for ECA’erne for at kunne hjælpe den grønne omstilling på vej. På seneste ministermøde den 24. november 2021 blev det besluttet arbejde for gennemsigtighed i forhold til bæredygtige eksportkreditaktiviteter, og rapporten er første leverance fra E3F og viser, ECA’ernes fordeling af grønne og fossile projekter i porteføljen.

Det er forventningen, at fremtidige rapporter vil kunne vise, at E3F medlemmerne udfaser finansiering til fossil finansiering, imens grønne projekter vil fylde mere. E3F medlemmerne håber med denne rapport at skabe fokus på arbejdet for en mere bæredygtig eksportkreditfinansiering.

Se rapporten her

Vi styrker dansk eksport gennem samarbejde i:


OECD: Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.
EU: Det europæiske politiske og økonomiske samarbejde.
Parisklubben: Internationalt samarbejde om aftaler med gældstruede lande.
Berner Unionen: EKF er medlem af den globale sammenslutning af statslige og private kreditforsikrere.
International Working Group: Arbejder for globale regler på eksportkreditområdet.
Danske ministerier