EKF's bestyrelsesudvalg

EKF har nedsat to bestyrelsesudvalg. Du kan læse mere om de to udvalg her.

Revisions-, risiko- og complianceudvalg
EKF’s bestyrelse har nedsat et Revisions-, risiko-, og complianceudvalg. Udvalget gennemgår revisions-, risiko- og compliancemæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget eller EKF’s eksterne revisorer måtte ønske at få gennemgået.

Udvalget skal forberede beslutninger, der træffes af den samlede bestyrelse. Udvalget har ret til at undersøge ethvert forhold, de finder relevant. Udvalget består af mindst to medlemmer.

Medlemmerne af udvalget, herunder formanden for udvalget, vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Udvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Jørgen Høholt (formand for udvalget)
  • Christian Frigast
  • Dorrit Vanglo

Der afholdes minimum tre møder om året.

Læs kommissoriet her

Aflønningsudvalg
EKF’s bestyrelse har etableret et Aflønningsudvalg. Udvalgets opgave er at foretage en selvstændig vurdering af, om EKF’s vederlagspolitik og lønmæssige forhold for bestyrelsen og EKF’s ledelse er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde og er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I vurderingen tages højde for virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Aflønningsudvalget forestår herudover det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder vederlagspolitik. Aflønningsudvalget består af mindst to medlemmer.

Medlemmerne af udvalget vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Udvalget består pt. af to bestyrelsesmedlemmer:

  • Christian Frigast (formand for udvalget)
  • Dorrit Vanglo

Der afholdes minimum to møder om året.

Læs kommissoriet her