Stor værktøjskasse gør EKF unik

Specialiserede produkter, høj viden og en plads ved bordet i internationale fora giver EKF mange muligheder for at støtte danske eksportvirksomheder.

EKF Danmarks Eksportkredit er en af de største finansielle aktører herhjemme, når det gælder finansiering af dansk eksport og grøn omstilling. Det er vi stolte af, men vi er samtidig klar over, at det forpligter.

EKF arbejder på kommercielle vilkår, men er sat i verden for at tage den ekstra risiko, som markedet ikke kan i samme omfang. Det gælder på usikre markeder, med nye teknologier og under vanskelige finansielle forhold. Det har vi gjort nu i 100 år – ikke på samme måde, men altid så vi har understøttet markedet og åbnet nye muligheder for danske eksportører. Og altid med et overordnet mål om at gøre Danmark rigere.

EKF forsøger at møde alle kunder med mest mulig viden om deres forretning og villighed til at finde løsninger. Det er vores ekspertise og agilitet, der sammen med produkterne giver tilfredse kunder. Og kunderne er heldigvis langt overvejende tilfredse, viser de årlige målinger. Således også i 2021, hvor kundetilfredsheden på alle parameter lå på over 80 ud af 100 mulige point på tværs af kundegrupperne. Det placerer EKF i den bedste fjerdedel af sammenlignelige virksomheder.

I dag er 47 pct. af EKF’s garanti- og låneansvar på godt 100 mia. kr. genforsikret i enten det private genforsikringsmarked eller hos andre ECA’er.

Det betyder, at EKF i dag står som et stærkt brand, både herhjemme, men i høj grad også ude i verden. EKF vælges til af internationale banker og store projektudviklere, fordi vi er kendt for at kunne strukturere komplekse finansieringsløsninger. Det gælder i særdeleshed inden for infrastruktur og vind. Og vi vælges til af danske eksportører og deres banker, fordi vi med stor viden og attraktive produkter kan understøtte danske virksomheders eksport, internationalisering og grønne omstilling.

Får pengene til at række længere

EKF’s forretningsomfang er vokset kraftigt gennem de seneste årtier – og er nu på 112 mia. kr. Det viser, at der er bud efter EKF. Men det kan kun lade sig gøre, fordi EKF gennem genforsikring så at sige får pengene til at række længere.

Siden EKF indgik sin første aftale om genforsikring i det private marked i 2013, har genforsikring således fået stor strategisk betydning for EKF. I dag er 47 pct. af EKF’s garanti- og låneansvar på godt 100 mia. kr. genforsikret i enten det private genforsikringsmarked eller hos andre ECA’er. Baggrunden er dels et ønske om at begrænse EKF’s risiko ved enkeltstående store transaktioner, dels et ønske om at reducere kapitalbelastningen af nye forretninger, så der opretholdes kapacitet til endnu flere forretninger.

Genforsikringen omfatter både såkaldt fakultativ genforsikring, hvor der indgås aftale om genforsikring af en forretning samtidig med eller efter, at EKF er gået ind i transaktionen, men også treaty-genforsikring, hvor EKF indgår en aftale med et panel af forsikringsselskaber, som giver tilsagn om at genforsikre en på forhånd fastlagt andel af EKF’s transaktioner inden for specifikke EKF-produkter, primært køberkredit- og projektfinansieringsgarantier. Treaty-genforsikringen giver med andre ord EKF sikkerhed for genforsikringen, inden EKF går ind i forretningen. 

I de senere år har EKF haft en treaty-dækning på 40 pct. på størstedelen af EKF’s større nyudstedelser. Ved treaty-genforsikring foretager genforsikrerne ikke en selvstændig kreditvurdering eller en gennemgang af kommercielle vilkår, men baserer sig fuldt ud på EKF’s evne til at indgå lønsomme forretninger gennem en vedvarende stærk kreditpolitik. Deres due diligence af EKF fokuserer således på vores tilgang til nye forretninger, herunder ikke mindst vores evne til at vurdere kreditrisici og håndtere eventuelle restruktureringer og skader.

EKF repræsenterer Danmark internationalt

EKF er på baggrund af vores faglige ekspertise inden for eksportkreditområdet ved lov Danmarks repræsentant i internationale fora, når det handler om den internationale regulering af eksportkreditter. EKF varetager således opgaven for den danske regering i relation til blandt andet WTO, EU og OECD.

Det skyldes, at den internationale regulering af eksportkreditter overordnet set er af meget teknisk karakter og kræver indgående praktisk kendskab til eksportkreditter. I OECD er der vedtaget en detaljeret regulering af de finansielle vilkår og betingelser, som gælder for eksportkreditter, herunder løbetid, præmie og renter, der bl.a. skal sikre, at konkurrencen mellem eksportører ikke forvrides. Endvidere er der i OECD-regi vedtaget retningslinjer for, hvordan eksportkreditinstitutterne vurderer den enkelte forretning med hensyn til miljø- og social bæredygtighed, ligesom der er vedtaget fælles principper for bæredygtig långivning til de fattigste lande samt en antibestikkelseskonvention.

Desuden samarbejder EKF i Berner Unionen (BU) med 80 statslige og private kreditforsikrere fra hele verden om best practice for kreditforsikring. Samarbejdet er med til at styrke EKF’s netværk og øge vores viden på forretningssiden.

I 2021 var EKF vært ved lanceringen af ”White Paper on Public Export Finance in the EU – take action or fall behind”. Det var afslutningen på to års arbejde ledet af EKF som sekretariat for den uformelle tænketank EU Export Finance Lab, der med eksperter fra bl.a. Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Danmark og EU-Kommissionen har udarbejdet en hvidbog, der kommer med en række anbefalinger til, hvordan EU bedst sikrer, at EU’s eksportører har konkurrencedygtige finansieringsvilkår på globalt plan.

Gennem det internationale samarbejde kan vi udbygge vores ekspertise, styrke vores netværk og hente inspiration til nye finansielle produkter, der kan gavne danske eksportvirksomheder.

Ligeledes er EKF aktiv i arbejdet med at fremme en grønnere eksportfinansiering internationalt i EU og OECD-regi gennem initiativet Export Finance for Future (E3F). Erhvervsminister Simon Kollerup underskrev i april 2021 på Danmarks vegne aftalen med først seks europæiske lande, og efter endnu en konference i november 2021 har yderligere tre lande tilsluttet sig arbejdet. Aftalen forpligter landene til at stoppe eksportfinansiering til kul, et initiativ som Danmark implementerede allerede i sommeren 2020. Derudover forpligter landene sig til at samarbejde om en langsigtet strategi for, hvordan man bedst fremmer den grønne omstilling og gradvist udfaser eksportfinansiering til fossile brændstoffer, sådan som det også forudsættes i EKF’s egen klimapolitik.

I alle disse sammenhænge arbejder EKF således på Danmarks vegne for at sikre lige og markedsvenlige vilkår for danske eksportører i konkurrencen med andre landes eksportvirksomheder. EKF arbejder desuden for danske mærkesager, og vi har særligt fokus på områder, hvor danske virksomheder står stærkt, herunder grøn teknologi. Gennem det internationale samarbejde kan vi udbygge vores ekspertise, styrke vores netværk og hente inspiration til nye finansielle produkter, der kan gavne danske eksportvirksomheder.

Hjælpepakker og grøn omstilling i Fremtidsfond

Endelig har skiftende regeringer – også den nuværende socialdemokratiske regering – gjort brug af EKF som løftestang til udmøntning af politiske initiativer, senest under covid-19 med eksportpakker og genstartsinitiativer.

Dertil kommer EKF’s betydende rolle i Danmarks Grønne Fremtidsfond, hvor EKF blev tildelt 14 mia. kr. ud af en samlet kapacitet på 25 mia. kr., og hvor EKF’s deltagelse sker gennem en genforsikringsramme.

Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi. Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed.

Ved udgangen af 2021 har EKF finansieret 15 projekter under rammen til en værdi på cirka 4 mia. kr. Projekterne befinder sig inden for både landbrug og fødevarer, energi samt byggeri og infrastruktur.

Der er dertil en række projekter i pipeline hos EKF, som på nuværende tidspunkt samlet løber op i et yderligere træk på rammen på knap 6 mia.


Retur til alle artikler i årsrapport 2021